اخبار

پیام مدیر عامل

(مهندس سیدمحمد اسماعیل فاطمی)

روند فزاینده توسعه شهری، رشد سریع شهرها و کم توجهی به ویژگی ها و مولفه های طبیعی بستر در این روند، موجب تخریب و نابودی بسیاری از عوامل طبیعی، حضور ناسالم آن ها در میان بافت شهری و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است. در حالی که توجه به پتانسیل های طبیعی و ویژگی های اکولوژیکی بستر در فرایند شکل گیری و توسعه شهر، علاوه بر ایجاد محیط زیستی سالم می تواند عامل ارتقا دهنده کیفیت های محیطی و زیبایی شناسانه و هویت بخشی به منظر شهری باشد.امروزه گسترش شهرها باعث تغییر قابل توجهای در استفاده از زمین و عوامل محیطی، به ویژه در بیشتر شهرهای بزرگ شده است. با توجه به رشد جمعیت و تغییراتی که هر روزه در شهرها در حال وقوع هستند، بایستی در برنامه ریزی های اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهرها، رشد کیفیت زندگی و حفظ محیط شهری مد نظر قرار گیرد. بسیاری از شهرها در حال حاضر مصرف کننده سوخت فسیلی، استفاده کننده از زمین و تولیدکننده مواد زاید هستند. برای غلبه بر این مسایل، طراحی الگوی مناسبی ،علمی و اجرایی در جایگاه ویژه ای به عنوان یک مطالبه عمومی قرار دارد. بر همین اساس شرکت همیار زیست گستر با تکیه بر توان متخصصان خود ،مشاوران و سایر مجموعه های فعال به دنبال حرکتی علمی و اجرایی در سطح شهرداری های استان خراسان و همچنین در سطح کشور می باشد.

گروه برندهای همیار

باشگاه مشتریان